ประเทศเลบานอน

ประเทศเลบานอน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือเลบานอนเป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและถือเป็นหนึ่งใน 15 ดินแดนที่ประกอบขึ้นเป็น “แหล่งกำเนิดของมนุษยชาติ” (แหล่งกำเนิดของมนุษยชาติ)

เลบานอนมีพรมแดนติดกับซีเรียและอิสราเอล พรมแดนติดกับอิสราเอลได้รับการรับรองจากสหประชาชาติแล้ว แต่บางส่วนของพื้นที่ที่เรียกว่าฟาร์ม Shebaa ซึ่งตั้งอยู่ในที่ราบสูงโกลันยังคงถูกยึดครองโดยอิสราเอล ซึ่งอ้างว่าเป็นพื้นที่ของกองกำลังฝ่ายค้านซีเรียอ้างว่า “เชบาฟาร์ม” เป็นพื้นที่ของเลบานอน

นอกจากนี้ซีเรียยังคงรักษากองทัพที่มีกำลังพลประมาณ 14,000 นายในเลบานอน ผู้สนับสนุนชาวเลบานอนอ้างว่าถูกต้องเพราะรัฐบาลเลบานอนร้องขอ เมื่อเริ่มสงครามกลางเมืองในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ผู้ที่ไม่เห็นด้วยว่าการปรากฏตัวของซีเรียเป็นเหมือนการยึดครองของต่างชาติ

ประเทศเลบานอน

ประเทศเลบานอน

Lebanon, or the official name is Lebanon Is a country in Southwest Asia Next to the mediterranean sea And is considered one of the 15 lands that make up “Cradle of Humanity” (Cradle of Humanity).

Lebanon borders Syria and Israel. The border with Israel has already been adopted by the United Nations. But parts of the area called Shebaa farms, located in the Golan Heights, are still occupied by Israel. Which claims to be an area of ​​Syria Opposition forces claim that “Sheba Farm” is an area of ​​Lebanon.

In addition, Syria has maintained an army of about 14,000 troops in Lebanon. The Lebanese supporters claim that it was right because the Lebanese government asked for it. At the start of the Civil War in 2518 (AD 1975), those who do not agree that Syria’s presence was like a foreign occupation.

the Lebanese government asked for it. At the start of the Civil War in 2518 (AD 1975), those who do not agree that Syria’s presence was like a foreign occupation.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศโซมาเลีย

ประเทศโซมาเลีย ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐโซมาเลียหรือโซมาเลียตั้งอยู่ในภูมิภาค Horn of African ซึ่ง แต่เดิมเคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของแอฟริกา ด้วยการเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีค่าเช่นน้ำมันสนไม้หอมและเครื่องเทศผู้คนในพื้นที่ต่างเชื่อในศาสนาอิสลาม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมุสลิมอาหรับ

ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 ชาวยุโรปเริ่มขยายลัทธิล่าอาณานิคมไปยังฮอร์นแห่งแอฟริกา แต่ผู้ปกครองเดอร์วิชในเวลานั้นสามารถต่อสู้และขับไล่ชาวตะวันตกจนถึงยุค 1920 ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใน Taleex ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคนเดอร์วิชทำให้เดอวิชตกอยู่ภายใต้บริติชโซมาลิแลนด์

และบางส่วนของดินแดนตกอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลี (อิตาเลียนโซมาลิแลนด์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ดินแดนทางเหนือของโซมาเลียตกอยู่ภายใต้การจัดการของกองทัพสหราชอาณาจักร อาณาจักร ดินแดนทางใต้ได้รับการคุ้มครองในสหราชอาณาจักร หลังจากนั้นสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากพื้นที่ในปี 1960 และอนุญาตให้ดินแดนของตนเพื่อรวมกับดินแดนภายใต้การกำกับดูแลของอิตาลี และสร้างรัฐใหม่ตามชื่อโซมาเลียสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ในปี 1969 นายพล Salaad Babeyre Kediye นายพล Siad Barre และข้าราชการตำรวจ Jama Korshel ได้ทำการรัฐประหาร และแต่งตั้งนายพลบาร์เรเป็นประธาน โดยการกำหนดประเทศ (เผด็จการสังคมนิยม) แต่ในท้ายที่สุดระบอบการปกครองของนายพลแบร์รีทรุดตัวลงหลังสงครามเย็น

ประเทศโซมาเลีย

ประเทศโซมาเลีย

Historically, the Republic of Somalia or Somalia is located in the Horn of African region, which was originally an important trading center for Africa. By being a trading point for valuable goods, such as turpentine, myrrh and spices People in the area believe in Islam. Due to being influenced by Arab Muslims

By the end of the 19th century, Europeans began to expand colonialism to the Horn of Africa, but the Dervish rulers of that time were able to fight and expel the West until the 1920s. Use a bomber in Taleex, the center of the Dervish people, causing Dervish to fall under British Somaliland.

And some parts of the territory fall under Italian rule (Italian Somaliland). Later in the year 1941, the territory of northern Somalia falls under the military management of the United Kingdom. Kingdom. The southern territory was protected in the United Kingdom. After that, the United Kingdom withdrew from the area in 1960 and allowed its territory to be combined with the territory under Italian supervision. And establish a new state by name Somali Democratic Republic

In 1969, General Salaad Babeyre Kediye, General Siad Barre and Police Commissioner Jama Korshel conducted a coup. And appointed General Barre as president. By dictating the country (Authoritarian Socialist), but in the end, the regime of General Barre collapsed after the Cold War.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

จังหวัดบาหลี

จังหวัดบาหลี เป็นที่อยู่อาศัยของชาวออสเตรเลีย (Austronesian) ซึ่งอพยพมาจากผู้ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย โดยใช้เส้นทางเดินเรือผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลวัฒนธรรมและภาษาของชาวบาหลีจึงสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเกาะอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และโอเชียเนีย

พบเครื่องมือหินกว่า 3,000 ปีในหมู่บ้าน Cekik ทางตะวันตก รวมถึงการตั้งถิ่นฐานและสุสานของยุคหินใหม่ถึงยุคสำริดและโครงกระดูกมนุษย์โบราณมานานกว่า 4,000 ปีจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ Situs Purbalaka ในเมือง Gilimanuk เช่นกัน

ประวัติความเป็นมาของบาหลีก่อนการแพร่กระจายของศาสนาฮินดูในหมู่เกาะของอินโดนีเซียโดยพ่อค้าอินเดียในช่วงศตวรรษที่ 7 เป็นที่รู้จักกันน้อยมาก อย่างไรก็ตามบาหลีเป็นเมืองการค้าที่คึกคักมาตั้งแต่ 200 ปีก่อนคริสตกาล

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของเรื่องราวเกี่ยวกับบาหลีปรากฏในจารึกหินที่ขุดใกล้กับหาด Sanur รวมถึงจารึกบนแผ่นโลหะรูปปั้นทองสัมฤทธิ์และงานแกะสลักหินที่แสดงอิทธิพลของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูรอบภูเขา Gunung Kawi และถ้ำ กัวกาจาห์

จังหวัดบาหลี

จังหวัดบาหลี

Bali is home to Australian citizens. (Austronesian) who migrated from traditional settlers in Southeast Asia and Oceania. By using a shipping route through Southeast Asia around 2,000 BC, Bali’s culture and language are therefore closely related to people living in the islands of Indonesia, Malaysia, the Philippines and Oceania.

More than 3,000 years of stone tools have been found in the village of Cekik in the west, including settlements and tombs of the Neolithic to Bronze Age and ancient human skeletons for over 4,000 years, also on display at the Situs Purbalaka Museum in Gilimanuk.

The history of Bali before the spread of Hinduism in the islands of Indonesia by Indian merchants during the 7th century is very little known. However, Bali has been a bustling trading city since 200 BC.

The written records of the story about Bali appear in stone inscriptions excavated near Sanur Beach, including inscriptions on metal plates, bronze statues and stone carvings showing the influence of Buddhism and Hinduism around Mount Gunung Kawi and Goa Caves. Gajah

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศบุรุนดี

ประเทศบุรุนดี ประกอบด้วยเผ่าใหญ่สองเผ่าคือเผ่า Hutu และเผ่า Tutsi ชนเผ่า Hutu เดิมทีเป็นเผ่าของ Twa ในศตวรรษที่ 16 และเผ่า Tutsi อพยพไปยังภูมิภาคนั้น ทั้งสองเผ่าเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ 2442 ในบุรุนดีกลายเป็นอาณานิคมของเยอรมนีจนถึงปี 2459 ดังนั้นจึงอยู่ในกลุ่มชาติ ภายใต้การปกครองของเบลเยี่ยมจนถึงปี พ.ศ. 2505 ได้รับเอกราช

ในขณะที่กลายเป็นอาณานิคมผู้ปกครองให้กำลังใจความแตกแยกระหว่างเผ่า Hutu และเผ่า Tutsi โดยเสริมสร้างค่านิยมที่เผ่า Tutsi มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าในรูปลักษณ์และความฉลาด ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเป็นชนชั้นปกครอง และสมควรได้รับผลประโยชน์ทางสังคมมากกว่าคน Hutu แม้ว่า Tutsi นั้นเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ

หลังจากเอกราชบุรุนดีมีระบอบกษัตริย์โดยมี Tutsi เป็นประมุข สถานการณ์ทางการเมืองมักจะมีความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ ในช่วงปี 2509-2530 อำนาจการปกครองจำนวนมากถูกยกเลิก เวลาของทหารแต่ละครั้งอำนาจขึ้นอยู่กับการปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งทำให้เกิดการต่อต้านและกบฏจากกลุ่มอื่น ๆ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

ประเทศบุรุนดี

ประเทศบุรุนดี

Burundi consists of two large tribes, the Hutu tribe and the Tutsi tribe. The Hutu tribe was originally a tribe of Twa in the 16th century and the Tutsi tribe migrated to that region. Both tribes have been enemies since ancient times. In 1899, Burundi became a colony of Germany until the year 1916, therefore being in the national league. Under the rule of Belgium until the year 1962 has gained independence.

While becoming a colony The rulers encouraged the rift between the Hutu tribe and the Tutsi tribe by strengthening the values ​​that the Tutsi tribe had superior qualities in appearance and intelligence. Therefore it is more suitable to be a ruling class. And deserves more social benefits than the Hutu people, even though the Tutsi are a minority of the country

After independence Burundi has a monarchy, with the Tutsi as head of state. The political situation has always had conflicts between races. During the years 1966-87, many administrative powers were abolished. Times by the military Each ascendent of power used a dictatorship. Which caused resistance and rebellion from other groups Wasted power

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

เอกราชไต้หวัน

เอกราชไต้หวัน ความเป็นอิสระของไต้หวันคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องเอกราชสำหรับสาธารณรัฐจีนที่ตั้งอยู่บนเกาะหวันส์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อหวันส์โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการยกเลิกสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีรากฐานมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินใหญ่และเปลี่ยนชื่อประเทศ เป็นทางการสาธารณรัฐไต้หวัน ด้วยทั้งสองเพื่อที่จะรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติของไต้หวัน

ปฏิเสธและคัดค้านการรวมจีนไต้หวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รู้จักกันทั่วไปว่าจีนและปฏิเสธแนวคิดของหนึ่งประเทศสองระบบและจีนรวมถึงการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้รับรองไต้หวันในฐานะรัฐอิสระ

ปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ยอมรับความเป็นอิสระของไต้หวันอย่างเป็นทางการคือองค์กรระดับชาติและผู้คนที่ไม่มีตัวแทน (องค์การสหประชาชาติและองค์การประชาชน) และสิ่งที่น่าจะเป็นความสำเร็จเพียงอย่างเดียวเนื่องจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือการได้มาของมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 เกี่ยวกับสถานะทางการเมืองของไต้หวัน

เอกราชไต้หวัน

เอกราชไต้หวัน

Taiwan independence Is a political movement to demand independence for the Republic of China located on the island of Taiwan, commonly known as Taiwan, with the primary objective of canceling the Republic of China, which has its roots since the mainland period and changed The country name is officially the Republic of Taiwan. With both in order to stabilize the national identity of Taiwan

Rejecting and opposing the integration of China, Taiwan with the People’s Republic of China, commonly known as China, and rejecting the concept of one country, two systems and being Chinese the acquisition of the UN General Assembly Resolution 2758 on Taiwan’s political status. Including calling for countries to certify Taiwan as an independent state

Currently, the only international organization that officially recognizes Taiwan’s independence is a national organization and people without representatives. (Unrepresented and rejecting the concept of one country, two systems and being Chinese Including calling for countries to certify Taiwan as an independent state Nations and Peoples Organization) and what is likely to be the only success due to this movement is the acquisition of the UN General Assembly Resolution 2758 on Taiwan’s political status.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

เติร์กเมนิสถาน

เติร์กเมนิสถาน เมื่อเราได้ยินชื่อของประเทศนี้หลายคนแทบจะไม่ได้เห็นภาพของประเทศ บางคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ตั้งแต่เริ่มเขียนบล็อกฉันรู้สึกว่าประเทศนี้แปลกเพราะชื่อแนะนำ

บางคนบอกว่าเติร์กเมนิสถานเป็นประเทศที่ใกล้ที่สุดที่เกาหลีเหนือสามารถไปได้ มันเป็นยังไงบ้างเป็นประเทศที่รัฐบาลควบคุมทุกสิ่งเป็นประธานาธิบดี แต่ก็มีพลังเกือบทั้งหมดในโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้ทำงานที่นี่ ความเร็วช้ามากเนื่องจาก 56K ยังเป็นประเทศที่ค่อนข้างปิด มีข้อ จำกัด ด้านความปลอดภัยเสรีภาพและเสรีภาพอย่างเข้มงวด

เพิ่งมาถึงที่สนามบินเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจหนังสือเดินทางมากกว่า 5 ครั้ง หากอยู่นานกว่า 3 วันต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนถึงจุดที่เราคิดว่าประเทศนี้ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว

แต่เมื่อสัมผัสประเทศนี้และผู้คนรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิด ประเทศนี้ปลอดภัยมาก มันเป็นประเทศที่แปลก และเต็มไปด้วยสถานที่ลึกลับที่สนุกและคุ้มค่าแก่การเดินทางไป จะเป็นอย่างไรมาดูกัน

เติร์กเมนิสถาน

เติร์กเมนิสถาน

Turkmenistan When we hear the name of this country, many people rarely see it. Some people may have never heard of it before. But since the beginning of the blog, I feel that this country is strange because the name suggests.

Some people say that Turkmenistan is the nearest country that North Korea can go to. How is it? It’s a country where the government controls everything. It is the president. But there is almost all the power in social media that doesn’t work here Speed ​​is very slow because 56K is still a relatively closed country, with strict security restrictions, freedoms and freedoms.

Just arrived at the airport, the police inspected the passport more than 5 times. If staying longer than 3 days, must notify the police. To the point that we think that this country does not welcome tourists.

But when touching this country and people feel that it’s not as bad as you think This country is very safe It’s a strange country And is full of mysterious places that are fun and worth traveling What will happen? Let’s see.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศ

คำจำกัดความของ ” ประเทศ ” สามารถเปรียบเทียบได้กับคำ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่อไปนี้

ประเทศเป็นรัฐอิสระที่มีความเป็นอิสระ รัฐที่เป็นที่ยอมรับในสังคมระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลบางประการก่อน คือการสร้างสัญลักษณ์ประจำชาติเช่นธงสิทธิทางการเมืองเช่นสิทธิพลเมือง ในขณะนี้มี 193 ประเทศ (รัฐ) ที่ได้รับการยอมรับในสหประชาชาติ

คำว่า “รัฐ” มีความหมายคล้ายกับคำว่า “ประเทศ” และอาจทำให้เกิดความสับสนกับพื้นที่ในประเทศที่แบ่งออก

มีหลายประเทศที่มีรัฐในระดับชาติ (เชื้อชาติหลักของประชากรของสัญชาตินั้น) เช่นฝรั่งเศสหรืออิสราเอล ในประเทศเหล่านี้ประเทศนั้นมีเพียงชาติเดียวที่เป็นส่วนใหญ่ของประชากรอย่างไรก็ตามในประเทศฝรั่งเศสมีชนชาติเบรอตงซึ่งยังคงแสดงความภาคภูมิใจและความสามัคคีอย่างชัดเจน

มีประชากรเฉพาะและถิ่นที่อยู่ของประชากรของพวกเขาในรัฐอื่น ๆ เช่นแคนาดา, จีน, สเปน, หรือสหราชอาณาจักรที่ประกอบด้วยผู้คนมากมาย

ในบางกรณีส่วนต่าง ๆ ของรัฐที่มีประวัติหรือวัฒนธรรมของตัวเองอาจถูกเรียกว่า “ดินแดน” หรือ “ประเทศ” เช่นกรณีของอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์ พวกเขาถือว่าเป็นสามเผ่าพันธุ์ในบริเตนใหญ่ ที่ถือได้ว่าเป็นประเทศถึงแม้ว่าทั้งสามประเทศนี้จะได้รับการบริหารจัดการโดยรัฐบาลใหญ่ของสหราชอาณาจักร

(ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสี่รัฐบาลย่อยด้วยกัน) ทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองในประเทศจีนทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นสากลด้วยเช่นกัน บางครั้งเกาะไอร์แลนด์ยังถือว่าเป็นประเทศเดียวเท่านั้น แม้ว่าจะประกอบด้วยประเทศหนึ่งรัฐแห่งชาติ (สาธารณรัฐไอร์แลนด์) และรัฐบาลของรัฐอื่น (ไอร์แลนด์เหนือ)

ประเทศ

ประเทศ

The definition of “country” can be compared with the word As specified in the following topics

The country is an independent state that is independent. States that are acceptable in an international society must first comply with certain international standards. Is the creation of national symbols such as flags, political rights such as civil rights. At the moment, 193 countries (states) have been accepted in the United Nations

The term “state” has a meaning similar to the word “country” and may cause confusion with areas in the divided country.

There are many countries with states at the national level. (The main nationality of the population of that nationality) such as France or Israel In these countries, there is only one country that is a large part of the population. However, in France there is a Breton nation, which still shows pride and unity clearly.

There are specific populations and residences of their population in other states such as Canada, China, Spain, or the United Kingdom that are composed of many people.

In some cases, parts of the state that have their own history or culture may be called “territories” or “countries”, such as in the case of England, Scotland, and Wales. They are considered three races in Great Britain. Which can be considered as a country even though these three countries are managed by the UK’s major government

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐเอสโตเนียเป็นรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยในภูมิภาคบอลติกในยุโรปเหนือติดกับอ่าวฟินแลนด์ทางตอนเหนือ ทิศตะวันตกติดกับทะเลบอลติก ล้อมรอบอยู่ทางใต้ติดกับลัตเวีย (ระยะทาง 343 กิโลเมตร)

และทิศตะวันออกติดกับรัสเซีย (ระยะทาง 338.6 กิโลเมตร) เอสโตเนียมีพื้นที่ 45,227 ตารางกิโลเมตร (17,462 ตารางไมล์) (อันดับที่ 131 ของโลก) เอสโตเนียถูกปกครองโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประธานาธิบดี

และเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 15 มณฑล เมืองหลวงคือทาลลินน์ เอสโตเนียมีประชากรน้อยที่สุดในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

เอสโตเนียประกาศอิสรภาพเป็นครั้งแรกในปี 2558 2461 ก่อนที่จะถูกครอบครองโดยสหภาพโซเวียตนาซีเยอรมนีและสหภาพโซเวียตอีกครั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเอสโตเนียกลายเป็นรัฐเอกราชอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต เอสโตเนียต่อมาเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือและสหภาพยุโรป

ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนีย
ประเทศเอสโตเนีย

Estonia, officially the Republic of Estonia, is a sovereign state in the Baltic region in Northern Europe, bordering the Gulf of Finland in the north. West bordering the Baltic Sea. Surrounded on the south by Latvia (343 kilometers)

And to the east, bordering Russia (338.6 kilometers), Estonia has an area of ​​45,227 square kilometers (17,462 square miles) (ranked 131 in the world). Estonia is governed by a parliamentary democratic republic. Presidentjoined the North Atlantic Treaty Organization and the European Union.

The area is divided into 15 counties. The capital city is Tallinn. Estonia has the smallest population in the Member States of the European Union.

Estonia first declared independence in 2015 in 1918, before being occupied by the Soviet Union, Nazi Germany and the Soviet Union again after World War II. Estonia became an independent state again Estonia is governed by a parliamentary democratic republic. President after the fall. Soviet union Estonia later joined the North Atlantic Treaty Organization and the European Union.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศซานมารีโน

ประเทศซานมารีโน (San marino) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สาธารรัฐชานมารีโน เป็นประเทศ ประเทศหนึ่งเล็กๆที่อยู่ในทวีป ยุโรปตอนใต้บนแนวเทือกเขาแอพเพนไนน์ ถุกล้อมรอบโดยประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในรัฐยุโรป

ตามที่ตำนานได้กล่าวกันมา ประเทศซานมารีโน มีประวัติย้อนหลังถึง พ.ศ.845 โดยช่างแกะสลักหินชาวคริสต์คนหนึ่งมีชื่อว่ามารีนุส ได้หลบหนีการตามล่าของศาสนา มาหลบภัยและตั้งถิ่นฐาน ในเขตเมือง มอนเตตีตาโน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ประเทศซานมารีโน ซานมารีโนถือเอาวันที่3 กันยายน พ.ศ.845 เป็นที่ตั้งของประเทศ

ในสงครามโลกครั้งที่หนึงซานมารีโนไดประกาศสงครามกับเมืองฮังการี เมื่อวันที่3 มิถุนายน พ.ศ.2458 หลังจากอิตาลีประกาศเปิดสงครามในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ทำให้มีผู้สูญเสียมากมายซานมารีโนจึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9เขต

ปัจจุบันซานมารีโนมีประชากรมากกว่าเกือบ3แสนคน โดยประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนานิกายโรมัน และมีภาษาอิตาลีเป็น๓าษาทางการหลักของพวกเขา

ประเทศซานมารีโน

ประเทศซานมารีโน (San marino)

San marino , also known as Chan Marino State is a small country on the continent. Southern Europe on the Appenzine Mountains Surrounded by Italy Is one of the European states.

As the legend says San Marino Has a history dating back to 845 BC, by a Christian stone carver named Marinus Fled the hunt of religion Come to take shelter and settle in the town of Monte Teatano, which is now the location of San Marino San Marino equates to the date 3 September 845 as the location of the country.

In the First World War, San Marnodi declared war on Hungary on 3 June 1915 after Italy declared war on 25 May 1995, resulting in many losses. San Marino then divides the administrative area into 9 districts.

San Marino currently has a population of more than 300,000 people. In which the majority of the population are Roman Catholic And have Italian as their main language of study.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศมาลาวี

ก่อนหน้า ประเทศมาลาวี นี้รู้จักกันในชื่อว่า นยาซาแลนด์ และ โปรตุเกส ก่อนหน้านี้ได้แย่งชิงจนถึงปี 1902 ดังนั้นจึงกลายเป็นดินแดนของอังกฤษและในปี 1907 ยาซาแลนด์ ได้รับอนุญาต อย่างเป็นทางการกลายเป็นอารักขาของอังกฤษ ต่อมาในปี 1953 Nassaland เข้าร่วมสหพันธรัฐอัฟริกากลางกับโรดีเซียเหนือและใต้ (ปัจจุบันคือแซมเบียและซิมบับเว)

ในปี 2506 ออกจากสหพันธ์ และกลายเป็นอิสระในวันที่ 6 กรกฎาคม 1964 มิสเตอร์ Hastings Kamuzu Banda เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ

มาลาวีเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปี 2510 และมีความสัมพันธ์ที่ดีจนถึงปัจจุบัน ประธานาธิบดีได้ปกครองประเทศด้วยวิธีเผด็จการเพื่อความมั่นคงทางการเมือง ฝ่ายตรงข้ามได้จัดตั้งการเคลื่อนไหว

เช่น ลีกสังคมนิยมของมาลาวีและมาลาวี Freedom Movement (Mafremo) รวมถึงสภาคองเกรสสำหรับสาธารณรัฐที่สอง แต่การต่อต้านประธานาธิบดีบันดาตกดึกในปลายปี 2524 เมื่อผู้นำ Mafremo ออร์ตัน Chirwa ถูกจับกุมทำให้บันดาปกครองเผด็จการประเทศมานานกว่า 30 ปี

จากการต่อต้านและกดดันสู่เผด็จการเป็นเวลานานรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยถือประชามติในระบอบการปกครองในปี 1992

ประเทศมาลาวี

Previously known as Nasa Salaland and Portugal, it was previously usurped until 1902 and therefore became British territory and in 1907 Yazalland was officially licensed to become a British protectorate. Coming in 1953, Nassaland joined the Central African Republic with North and South Rhodesia. (Currently Zambia and Zimbabwe)

In the year 1963, left the federation And became independent on July 6, 1964. Mr. Hastings Kamuzu Banda is the country’s first president.

Malawi opened diplomatic relations with the Republic of South Africa in 1967 and has good relations to date. The president ruled the country with dictatorship for political stability. Opponents have established a movement

Such as the Malawi Socialist League and the Malawi Freedom Movement (Mafremo) as well as the Congress for the Second Republic But the resistance against President Banda fell late in late 1981, when leader Mafremo Orton Chirwa was arrested, causing Banda to rule the dictatorship for over 30 years.

After a long period of resistance and oppression to dictatorship, the government decided to solve problems by referendum in the regime in 1992.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle