ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น เป็นรัฐเกาะอิสระในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากฝั่งตะวันออกของเอเชียแผ่นดินใหญ่ ทางตะวันตกมีพรมแดนติดกับคาบสมุทรเกาหลีและจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้นทางเหนือไปยังรัสเซียมีทะเลโอค็อตสค์เป็นเส้นแบ่งพรมแดน

ตัวอักษรคันจิในชื่อภาษาญี่ปุ่นหมายถึง “แหล่งกำเนิดของดวงอาทิตย์” ดังนั้นจึงมักถูกเรียกว่า “ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย” ประเทศญี่ปุ่นเป็นกลุ่มภูเขาไฟที่มีเกาะประมาณ 6,852 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ ฮอนชูฮอกไกโดคิวชูและชิโกกุซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ภาษาญี่ปุ่นและมักเรียกกันว่าหมู่เกาะบ้านเกิด

ประเทศแบ่งออกเป็น 47 จังหวัดใน 8 ภูมิภาคโดยฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุด และโอกินาวาเป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดของญี่ปุ่นมีประชากร 127 ล้านคนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 11 ของโลก ญี่ปุ่นเป็นร้อยละ 98.5 ของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่น ประมาณ 9.1 ล้านคนอาศัยอยู่ในโตเกียว เมืองหลวงของประเทศ

การวิจัยทางโบราณคดีระบุว่ามนุษย์อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นสมัยใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกปรากฏในบันทึกของศาลจีนตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลาย ๆ ด้านเช่นภาษาการปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น

Japan It is an independent island state in East Asia. It is located in the Pacific Ocean off the eastern side of mainland Asia. In the west, it is bordered by the Korean Peninsula and China. With the Japanese Sea blocking The north to Russia There is the Okhotsk Sea as a border line.

The kanji of the Japanese name means “The birthplace of the sun”, so it is often called “Land of the Rising Sun” Japan is a group of volcanic cones with approximately 6,852 islands. The largest islands are Honshu, Hokkaido, Kyushu and Shikoku, which account for approximately 97 percent of the country. Japanese And is often referred to as the home islands.

The country is divided into 47 prefectures in 8 regions, with Hokkaido being the northernmost province. And Okinawa is the southernmost prefecture Japan, with 127 million people, is the 11th most populous country in the world. Japan is 98.5 percent of Japan’s total population. About 9.1 million people live in Tokyo. Country capital

Archaeological research indicates that humans lived in modern Japan for the first time since the Old Stone Age. The first written mention of Japan appears in Chinese court records since the 1st century AD. Japan has been influenced by China in many areas such as language, rule, and culture. But at the same time it has been modified to be unique to its own

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle