ประเทศยูกันดา

ข้อมูลของ ประเทศยูกันดา เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออก มีอาณาเขตทางตะวันออกไปถึงเคนยาทางเหนือมีการลงทะเบียนในซูดานใต้ ทิศตะวันตก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (เดิมชื่อซาอีร์) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ทางใต้ของประเทศรวมถึงบางส่วนของทะเลสาบวิกตอเรีย เคนยาและแทนซาเนียที่มีพรมแดนติดกับประเทศยูกันดาล้วนมีชื่อมาจากอาณาจักรบูคาดา

ซึ่งครอบคลุมทางตอนใต้ของประเทศ รวมถึงเมืองหลวงกัมปาลา นอกจากนี้ยังมีอาณาจักรอื่น ๆ อาณาจักร Toro อาณาจักร Bunoro-Kitara อาณาจักร Buzoka ราชอาณาจักร Angol Raven Suru ราชอาณาจักร Suru Suru เมืองหลวงเก่าของประเทศนี้คือ Enteby ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินแห่งชาติยูกันดา

ยูกันดาเป็นอารักขาของอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2436 เนื่องจากข้อตกลงระหว่างกษัตริย์แห่ง Buganda เผ่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดและรัฐบาลอังกฤษ หลังจากเป็นผู้อารักขาของอังกฤษอิทธิพลทางเศรษฐกิจของคนผิวขาวจากเคนยาซึ่งตั้งรกรากในยูกันดาได้เริ่มขยายตัว ทำให้ผู้นำของ Buganda ไม่มีความสุขและน่าสงสัยว่าคนเหล่านี้จะครองทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์

เมื่อเสนอแนวคิดของสหพันธ์แอฟริกาตะวันออก (EAF) รัฐเอกราชใหม่ที่จะรวมอาณานิคมของอังกฤษในแอฟริกาตะวันออกผู้นำ Buganda คัดค้านข้อเสนอนี้ และต้องการแยกตนเองเป็นประเทศอิสระเพราะเขากลัวว่าคนผิวขาวในเคนยาจะครอบครองยูกันดา

ความต้องการดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งกับนักการเมืองจากชนเผ่าอื่น ๆ ซึ่งต้องการให้ยูกันดาได้รับเอกราชและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวผู้นำที่สำคัญคือ Milton Obote ซึ่งเป็นผู้นำที่สำคัญของสภาคองเกรสของประเทศยูกันดาซึ่งมีบทบาทสำคัญในความเป็นอิสระของยูกันดาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2505 และนายโอโบเต้กลายเป็นนายกรัฐมนตรี

ประเทศยูกันดา

ประเทศยูกันดา

Information on Uganda Is a country in East Africa Bordered in the east to Kenya in the north, is registered in South Sudan in the west: Democratic Republic of the Congo (Formerly Zaire) Southwest South of the country includes parts of Lake Victoria. Kenya and Tanzania bordering Uganda all have names from the Kingdom of Bukada.

Uganda has been a British protector since 1893, due to an agreement between the King of Buganda, the most powerful tribe and the British government. After becoming a British protector, the economic influence of white men from Kenya, who settled in Uganda, began to expand. This makes Buganda’s leaders unhappy and suspicious that they will dominate both political and economic integrity.

When proposing the idea of ​​the East African Federation (EAF), a new independent state to unite British colonies in East Africa, Buganda leaders opposed this proposal. And want to separate himself as an independent country because he is afraid that white people in Kenya will occupy Uganda

Such a demand caused conflicts with politicians from other tribes who wanted Uganda to gain independence and become one. The important leader was Milton Obote, an important leader of the Congress of Uganda, which played an important role in Independence of Uganda on October 9, 1962 and Mr Obte became Prime Minister.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศดูไบ

ข้อมูลความเป็นมา ประเทศดูไบ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร และด้วยประชากรประมาณ 2 ล้านคนดูไบถือเป็นท่าเรือที่สำคัญในโลก และมีอัตราการเติบโตของเมืองที่สูงมาก

ในปีพ. ศ. 2376 ประมาณ 800 Baniyas เผ่านำโดยครอบครัว Magtum ซึ่งยังคงเป็นผู้ว่าการรัฐในปัจจุบันได้อพยพไปตั้งรกรากในบริเวณปากแม่น้ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นท่าเรือที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ดูไบกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลรวมถึง การประมงและการเลี้ยงไข่มุกหลังจากนั้นในศตวรรษที่ 20 ดูไบได้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญศูนย์กลางการค้าและการส่งออกที่สำคัญโดยมี Sook ที่ใหญ่ที่สุด (ชื่อตลาดตะวันออกกลาง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รู้จักกันในชื่อ Deira )

การค้าในดูไบประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถดึงดูดพ่อค้าอิหร่านและอินเดียสามารถชำระให้กับการค้าในรัฐ แต่เมื่อการค้าดำเนินไปตำแหน่งผู้ปกครองของดูไบยังคงเป็นรัฐเดียวที่ได้รับการปกป้องจากอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของชายฝั่งของคาบสมุทรอาหรับดังนั้นหลังจากอังกฤษถอนตัวออกจากการปกครองในปี 1971, ดูไบพร้อมกับรัฐอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันสหรัฐอาหรับเอมิเรต

และหลังจากนั้นในช่วงปี 1980-1990 ดูไบได้ลงทุนในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อให้ดูไบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในปี 2543 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปดูไบมี 300,000 คน

ดูไบเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ในฤดูร้อนอุณหภูมิจะสูงมาก ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 42 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิกลางคืนต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียสและในเวลากลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดในดูไบคือ 47.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้คือ 7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเล็กประมาณ 150 มม. (6 นิ้ว) ต่อปีซึ่งมีมากในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกหนักที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2531 โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 150.2 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง ความชื้นในดูไบประมาณ 60% และแต่ละแห่งจะสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว

ประเทศดูไบ

Background Information Dubai is the largest city in the United Arab Emirates. Covers an area of ​​approximately 4,000 square kilometers. And with a population of about 2 million people, Dubai is considered an important port in the world. And has a very high rate of urban growth

In the year 1833, about 800 Baniyas tribes led by the Magtum family, who are still current governors, migrated to settle in the estuary, where the area was a fertile harbor, making Dubai a hub for Trade by sea, including Pearl fisheries and pearls. After that, in the 20th century, Dubai became an important port, a major trading and exporting center, with the largest sook. (Middle East market name) located in an area known as Deira)

The trade in Dubai was very successful. Can attract Iranian and Indian merchants, able to pay for trade in the state But as the trade progressed, the ruling position of Dubai was still the only state protected from British colonies. Which is in a part in the northern area of ​​the coast of the Arabian Peninsula. Therefore, after England withdrew from rule in 1971, Dubai along with many other states jointly established the United Arab Emirates

And after that, in the years 1980-1990, Dubai invested in a number of tourism-related structures to make Dubai a quality tourist destination. In 2000, the number of tourists traveling to Dubai was 300,000.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle