ประเทศบังกลาเทศ

ประเทศบังกลาเทศ เป็นประเทศในเอเชียใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล คำว่า “บังกลาเทศ” หมายถึง “ประเทศเบงกอล” มีพรมแดนติดกับอินเดียสามด้านยกเว้นชายแดนด้านใต้ติดกับอ่าวเบงกอล และชายแดนตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า

ดินแดนบังกลาเทศในปัจจุบันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีป (อินเดีย) เป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา ต่อมาพ่อค้าชาวอาหรับได้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแผ่ จนชาวบังกลาเทศส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจนถึงทุกวันนี้.

ในปี พ.ศ. 2300 อังกฤษได้เข้ายึดครองชมพูทวีป และดินแดนแห่งนี้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเกือบ 200 ปีต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ดินแดนแห่งนี้ได้รับเอกราช แต่บังกลาเทศยังคงเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถาน เรียกว่าปากีสถานตะวันออก

ต่อมาชาวเบงกอลในปากีสถานตะวันออกไม่พอใจกับการบริหารของรัฐบาลกลาง ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของปากีสถานเนื่องจากถูกเอารัดเอาเปรียบและปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างปากีสถานตะวันตกและปากีสถานตะวันออก

ชาวปากีสถานทั้งสองยังแตกต่างกันในด้านภาษาวัฒนธรรมและเชื้อชาติ จากนั้นพวก Bengals ได้ก่อตั้งกลุ่ม Awami League (AL) ขึ้นในปีพ. ศ. 2492 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวเบงกอลโดยชีคมูจิบูร์ราห์มาน

ประเทศบังกลาเทศ

ประเทศบังกลาเทศ

Bangladesh is a country in South Asia. It occupies the western part of the Bengal region. The word “Bangladesh” means “the country of Bengal” is bordered by India on three sides, except for the southern border, bordering the Bay of Bengal. And the southeastern border of Burma

The present-day land of Bangladesh has more than 1,000 years of history, originally part of the Indian subcontinent (India), it was a thriving land of Brahmanism and Buddhism. Later, Arab traders brought Islam to spread. Until most of Bangladeshi people adhere to Islam to this day.

In the year 2300 the British occupied the Indian subcontinent. And this land was colonized by the British nearly 200 years later, in the year 2490, this land has been independent. But Bangladesh is still part of Pakistan. Called East Pakistan

Later, the Bengal people in East Pakistan Not satisfied with the federal administration. Which is in western Pakistan Due to being exploited and treated unequally Which creates economic disparities between western Pakistan and east Pakistan.

The two Pakistani also differ in language, culture and ethnicity. The Bengals then formed the Awami League (AL) in 1949 to protect the interests of the Bengal people, headed by Sheikh Mujibur Rahman.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle