ประเทศลิทัวเนีย

ระบบ ประเทศลิทัวเนีย การเมืองมีระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีในฐานะประมุขของประเทศซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงมีระยะเวลา 5 ปีภายใต้งานของรัฐในปัจจุบัน ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2535

รัฐสภาตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบรัฐสภาเดียว Seimas มีสมาชิก 141 คน (71 คนจากการเลือกตั้งโดยตรง 70 คนมาจากการเลือกตั้งตามสัดส่วน) แต่ละเทอมมี 4 ปี พรรคการเมืองจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 4% การลงคะแนนเสียงทั่วประเทศเพื่อให้มีสิทธิเข้าร่วมในรัฐสภายกเว้นพรรคพวกจากชนกลุ่มน้อยรัฐบาลอยู่ในตำแหน่งเดียวกับสมาชิกรัฐสภาเว้นแต่สมาชิกสภารัฐบาลลาออก หรือรัฐสภาไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนในรัฐบาลด้วยเสียงส่วนใหญ่ประธานสภาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ในปัจจุบันสถานะทางการเมืองของลิทัวเนียในสายตาของโลกสากลมีความมั่นคงและเอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุน หลังจากการถอนทหารรัสเซียออกจากลิธัวเนียตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2539 นอกเหนือไปจากชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียในลิทัวเนียไม่มีบทบาททางการเมือง

เป็นผลให้การปกครองของรัฐบาลลิทัวเนียในชนกลุ่มน้อยค่อนข้างราบรื่น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศบอลติกอื่น ๆ ที่มีลัตเวียและเอสโตเนีย

ประเทศลิทัวเนีย

ประเทศลิทัวเนีย

Parliamentary democracy has a political system. There is a President as the head of state which is directly elected for a period of 5 years under the current state job. This was announced on 25 October 1992.

Parliament is based on a single parliamentary system. Seimas has 141 members (71 in direct elections, 70 in proportionally elected). Each term has 4 years. Political parties must receive more than 4% of the vote. Across the country to have the right to participate in the parliament, except for the adherents from the minority government is in the same position as the members of the parliament, unless the members of the government council resign Or the parliament does not have confidence in the government with a majority, the president appoints the prime minister.

At present, the political status of Lithuania in the eyes of the international world is stable and favorable for trade and investment. After the withdrawal of Russian troops from Lithuania since 31 August 1996, in addition to the Russian minority in Lithuania, there is no political role.

As a result, the governing of the Lithuanian government in the minority is relatively smooth. When compared to other Baltic countries that have Latvia and Estonia.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle