เลโซโท

เลโซโท มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรเลโซโท เป็นประเทศเล็ก ๆ ในทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ทั้งหมด 30,355 ตารางกิโลเมตร (11,720 ตารางไมล์)

พรมแดนติดกับแอฟริกาใต้ในทุกทิศทางทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง มีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมาเซรู เลโซโทมีรูปแบบระบอบรัฐธรรมนูญ เป็นหนึ่งในสามประเทศในแอฟริกาที่มีสถาบันกษัตริย์ เช่นเดียวกับโมร็อกโกและสวาซิแลนด์

เลโซโทเป็นหนึ่งในสามประเทศในแอฟริกาที่มีการปกครองแบบราชาธิปไตย (อีกสองประเทศคือโมร็อกโกและเอสวาตินี) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2361 โดยกษัตริย์โมโชที่ 1 เป็นผู้ปกครองเผ่าซูลู

และคนผิวขาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศและถูกรุกรานโดยแอฟริกาใต้ บาซูโตะต้องขอความคุ้มครองจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร และเป็นรัฐที่มีอำนาจเหนือสหราชอาณาจักร (รัฐในอารักขาของอังกฤษ Basutoland) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ได้ประกาศเอกราชและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเลโซโท

เลโซโท

เลโซโท

Lesotho is officially known as the Kingdom of Lesotho. It’s a small country in Africa. It has a total area of ​​30,355 square kilometers (11,720 square miles)

It borders South Africa in all directions, making it landlocked. Most of the terrain is mountain and plateau. It has the capital and largest city is Maseru. Lesotho has a constitutional monarchy. It is one of only three African countries with a monarchy. The same is true for Morocco and Swaziland renamed the country to Lesotho.

Lesotho is one of three African countries with monarchy. (Two other countries, Morocco and Eswatini) were founded in 1818 by King Mocho I, the Zulu ruler.

And whites settled in the country and were invaded by South Africa. Basuto must seek protection from the UK government. And is the state that has power over the United Kingdom (British protectorate, Basutoland) since 1868, later on October 4, 1966, independence and renamed the country to Lesotho.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet  GOogle

ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรเลโซโทเป็นประเทศเล็ก ๆ ในแอฟริกามีพื้นที่ทั้งหมด 30,355 ตารางกิโลเมตร (11,720 ตารางไมล์) ชายแดนล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ในทุกทิศทางทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง

มีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมาเซรูเลโซโทมีระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และเป็นหนึ่งในสามประเทศในแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับโมร็อกโกและสวาซิแลนด์

เลโซโทเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ทุกด้าน มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณสองเท่าของอุบลราชธานีในประเทศไทย แต่เลโซโทมีพื้นที่ประมาณ 1,400-1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้หิมะปกคลุมเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่มี หิมะ แต่ใช้ประโยชน์จากหิมะละลายเป็นน้ำในประเทศเพื่อการบริโภค

เลโซโทเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาด้านเชื้อชาติเช่นประเทศในแอฟริกาหลายประเทศ เนื่องจากประชากรประมาณ 2,000,000 คน 99.7 เปอร์เซ็นต์เป็นเผ่า Sotho

ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท

Lesotho It is officially known as the Kingdom of Lesotho, a small country in Africa with a total area of ​​30,355 square kilometers (11,720 square miles). The border is surrounded by South Africa in all directions, resulting in no landings. The terrain is mostly mountainous and plateau.

It has the capital and the largest city, Maseru Lesotho. It has a monarchy under the constitution. And one of the three African countries with monarchy as Morocco and Swaziland.

Lesotho is a country surrounded by South Africa on all sides. With an area of ​​approximately 30,000 square kilometers, or about twice as much as Ubon Ratchathani in Thailand. But Lesotho covers an area of ​​1,400-1,800 meters above sea level making it snow-covered as few countries in Africa have snow but make use of the melting snow to water the country for consumption.

Lesotho is a country that does not have racial problems, such as many African countries. Since the population is about 2,000,000 people, 99.7 percent are Sotho tribes.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle