รัฐปาเลสไตน์

รัฐปาเลสไตน์ ดินแดนปาเลสไตน์ประกอบด้วยเวสต์แบงก์ (รวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออก) และฉนวนกาซาในปี 1993 ตามข้อตกลงออสโลในทางการเมืองดินแดนบางส่วนอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของปาเลสไตน์ (พื้นที่ A และ B) ในปี 2550 ฮามาสปกครองฉนวนกาซาโดยแยกตัวออกจากองค์การบริหารปาเลสไตน์อย่างรุนแรง และปกครองพื้นที่ฉนวนกาซาโดยอิสระตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอิสราเอลก็มีการควบคุมทางทหารเช่นกัน

โดยสมบูรณ์และโดยข้อตกลงออสโลควบคุมพลเรือนกว่า 61% ของเวสต์แบงก์ (พื้นที่ C) ในเดือนเมษายน 2554 สมาพันธรัฐปาเลสไตน์ได้ลงนามในข้อตกลงการปรองดอง แต่การดำเนินการยังคงสะดุดหลังจากนั้นความพยายามในการสร้างความปรองดองในภายหลังในปี 2555 ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

เขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนในปาเลสไตน์อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2465 ตั้งแต่สงครามอาหรับ – อิสราเอล พ.ศ. 2491 จนถึงสงครามหกวันในปี พ.ศ. 2510 ฝั่งตะวันตกถูกจอร์แดนยึดครองและผนวกเข้า

(มีเพียงสหราชอาณาจักรและปากีสถานเท่านั้นที่ได้รับการรับรองการผนวกเข้า) และฉนวนกาซาก็ถูกยึดครองโดยอียิปต์ แม้แต่รัฐบาลปาเลสไตน์ (The All-Palestine Government) ก็ใช้อำนาจอย่าง จำกัด ในฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2502 ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นหัวข้อของการเจรจาในอนาคต

โดยทั่วไปประชาคมระหว่างประเทศถูกกำหนดให้เป็นเส้นสีเขียวที่แสดงถึงแนวการสงบศึกภายใต้ข้อตกลงสงบศึกปี 1949 ที่ประกาศแนวการสงบศึกอย่างชัดเจน ไม่ใช่พรมแดนระหว่างประเทศ

Palestinian Territory Consists of West Bank (Including East Jerusalem) and Gaza in 1993 according to the Oslo Agreement Politically Some of the territory is under the jurisdiction of the Palestinian Authority. (Areas A and B) In 2007, Hamas ruled the Gaza Strip, severely separated from the Palestine Administrative Organization. And ruled the Gaza area independently since then Israel also has military control.

Completely and by the Oslo Agreement Civil control over 61% of the West Bank (Area C) In April 2011, the Palestinian Confederacy signed a reconciliation agreement. But the implementation still stumbled after that Later reconciliation efforts in 2012 were also unsuccessful.

The West Bank and Gaza region are part of the territory west of the Jordan River in Palestine, mandated under British rule. It was established in 1922. Since the 1948 Arab-Israeli War until the Six-Day War of 1967, the West Bank was occupied by Jordan and annexed.

(Only the United Kingdom and Pakistan certified annexation) and Gaza was occupied by Egypt. Even the Palestinian government (The All-Palestine Government) exercised limited powers in Gaza from September 1948 to 1959, following the border, which was the subject of future negotiations.

The international community is generally defined as the green line representing an armistice line under the 1949 armistice agreement that clearly declares an armistice line. Not an international border

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

รัฐปาเลสไตน์

รัฐปาเลสไตน์ เป็นรัฐที่ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยสภาแห่งชาติขององค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์พลัดถิ่นในแอลเจียร์ ซึ่งเห็นด้วยเพียงฝ่ายเดียวต่อคำประกาศอิสรภาพของปาเลสไตน์รัฐปาเลสไตน์อ้างสิทธิเหนือดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งกำหนดโดยพรมแดนในปี 2510 และกำหนดให้เยรูซาเลมเป็นเมืองหลวง พื้นที่ที่อธิบายว่าเป็นรัฐปาเลสไตน์ถูกอิสราเอลยึดครองตั้งแต่ปีพ. ศ. 2510

การประชุมสุดยอดสันนิบาตอาหรับในปี พ.ศ. 2517 กำหนดให้องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์เป็น “ตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวของปาเลสไตน์” และยืนยันอีกครั้งว่า “สิทธิของพวกเขาในการจัดตั้งรัฐเอกราชโดยเร่งด่วน” องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ในสหประชาชาติเป็น ” รัฐเอกราช”. “นิติบุคคลที่ไม่ใช่รัฐ” ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

ซึ่งให้สิทธิในการพูดในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงหลังจากการประกาศอิสรภาพสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ “รับรอง” การประกาศอย่างเป็นทางการ และออกเสียงว่า “ปาเลสไตน์” แทน “องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์” เมื่อกล่าวถึงผู้สังเกตการณ์ถาวรของปาเลสไตน์ แม้จะมีการพิจารณาคดีนี้องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ไม่ได้เข้าร่วมกับสหประชาชาติในฐานะรัฐบาลของรัฐปาเลสไตน์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติที่ 67/19 เพื่อยกระดับปาเลสไตน์จาก “หน่วยงานผู้สังเกตการณ์” เป็น “รัฐที่ไม่ใช่ผู้สังเกตการณ์” ในระบบของสหประชาชาติ นี่แสดงถึงอำนาจอธิปไตยขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์

รัฐปาเลสไตน์

รัฐปาเลสไตน์

Palestine is a state declared on November 15, 1988 by the National Council of the Diaspora Palestinian Liberation Organization in Algiers. Which agrees unilaterally to the Palestinian Independence Declaration Palestinian state claims over the Palestinian territory Which was defined by the border in 1967 and designated Jerusalem as the capital. The area described as a Palestinian state has been occupied by Israel since 1967.

The 1974 Arab League Summit designated the Palestinian Liberation Organization as “The only lawful representative of Palestine” and reaffirmation of “Their right to the establishment of an independent state urgently,” the Palestinian Liberation Organization has been granted observer status in the United Nations as “an independent state”. “Non-state entity” from 22 November 1974.

Which gives the right to speak in the General Assembly of the United Nations But have no voting rights After the Declaration of Independence The United Nations General Assembly officially “endorsed” the declaration. And pronounced “Palestine” instead of “

On 29 November 2012 the United Nations General Assembly passed Resolution 67/19 to raise Palestine from A “observer entity” is a “non-observer state” in the United Nations system. This implies the sovereignty of the Palestinian Liberation Organization.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle