ประเทศลิกเตนสไตน์

ประเทศลิกเตนสไตน์ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของยุโรป ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียที่ 47 .16 องศาเหนือ 9 .32 องศาตะวันออกมีพื้นที่ทั้งหมด 160 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับ Washington, D.C. (0.9 เท่าของขนาด)

มีความยาวจากเหนือจรดใต้ 25 กิโลเมตรและกว้างเพียง 6 กิโลเมตรมีพรมแดนติดกับออสเตรียยาว 34.9 กิโลเมตรมีพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์ 41.1 กิโลเมตรและมีพรมแดนรวม 76 กิโลเมตร สำรวจแล้วพบอาณาเขตจริงเพิ่มขึ้น 1.9 กิโลเมตรคือ 77.9 กิโลเมตรลีคเตนสไตน์เป็นหนึ่งในสองประเทศในโลกที่ล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งอีกประเทศคืออุซเบกิสถาน

สองในสามของประเทศเป็นภูเขา ภูเขาส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ แม่น้ำไรน์ไหลผ่านทางตะวันตกของประเทศ จุดที่สูงที่สุดคือยอด Grauspitz ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,599 เมตรและตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศ จุดต่ำสุดอยู่ที่ 430 เมตรจากระดับน้ำทะเล

สภาพภูมิอากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฤดูหนาวมีเมฆมากและมีหิมะตกและฝนตกบ่อย ในฤดูร้อนอากาศชื้น อากาศเย็นถึงอบอุ่นมีเมฆมาก

ประเทศลิกเตนสไตน์

ประเทศลิกเตนสไตน์

Liechtenstein is located in the central part of Europe. Between Switzerland and Austria at 47 .16 degrees north 9 .32 degrees east with a total area of ​​160 square kilometers. Which is similar in size to Washington, D.C. (0.9 times the size)

It has a length of 25 kilometers from north to south and a width of just 6 kilometers, bordering Austria, 34.9 kilometers long, bordering Switzerland 41.1 kilometers, and a total border of 76 kilometers. Surveyed and found 1.9 kilometers more real territory is 77.9 kilometers.Liechtenstein is one of only two countries in the world surrounded by landlocked countries. In which another country is Uzbekistan

Two thirds of the country is mountainous. Most of the mountains are part of the Alps. The Rhine flows through the western part of the country. The highest point is the summit of Grauspitz, which is 2,599 meters above sea level and is located at the southern end of the country. The lowest point is 430 meters above sea level.

The climate is similar to that of Switzerland. In winter, it is very cloudy with snow and frequent rain. In summer it is humid. Cool to warm, cloudy

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle